Mykulyak, S. V. ., Kulich, V. V. ., & Skurativskyi, S. I. . (2021). On the similarity of shear deformation of a granular massif and a fragmented medium in the seismically active area. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(3), 161–169. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236386