Nikolaev, I. Y. ., Burakhovych, T. K. ., Kushnir, A. M. ., & Sheremet , Y. M. . (2021). Geoelectric heterogeneities of the Kerch iron ore basin. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(5), 165–180. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i5.244078