Ganiev, O. Z. ., Amashukeli, T. A., Farfuliak, L. V. ., & Petrenko, K. V. . (2021). Organization of the stationary seismological observations point. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(5), 232–240. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i5.244085