Logvinov, I. ., Boyadzhiev, G. ., Srebrov, B. ., Rakhlin, L. ., Logvinova, G. ., & Timoshin, S. (2022). Geoelectric studies of the Kozloduy nuclear power plant region, Bulgaria. Geofizicheskiy Zhurnal, 43(6), 3–22. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i6.251549