Shyrkov, B., Burakhovich Т., & Kushnir, A. (2017). Three-dimensional geoelectric model of the Golovanevsk suture zones of the Ukrainian Shield. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(1), 41–60. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i1.2017.94010