Prystai А., & Ladanivkyy, B. (2017). UAV application for geophysical research. Geofizicheskiy Zhurnal, 39(2), 109–125. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i2.2017.97378