Raychenko, L.V., and G.V. Melnik. 2017. “Cosmic Sources of the Earth’s Atmosphere Ionization (review)”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (3):40-63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i3.2017.104031.