Korchin, V. 2015. “Low Velocity Zones of Thermobaric Origin in the Crystalline Crust”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (5):46-65. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111145.