Bakhmutov, V., M. Yelenskaya, M. Kadzyalko-Hofmokl, E. Polyachenko, L. Konstantinenko, and P. Zhilkovsky. 2015. “Paleomagnetic and Rock Magnetic Study of Lower Devonian Red Beds from Podolia: Remagnetization Problems”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (1):62-82. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111326.