Danova, T.E., and B.V. Perelygin. 2015. “Application of Wavelet Analysis for Updating Heinrich Events Age”. Geofizicheskiy Zhurnal 37 (1):165-75. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111334.