Gonchar, V. 2013. “Model of Localization of Seismotectonic Deformation of the Crimean Orogen”. Geofizicheskiy Zhurnal 35 (4):170-75. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111435.