Anakhov, P.V. 2014. “Releasing of Tectonic Stresses by Using Microseismogenic Phenomena”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (5):128-42. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111574.