Shumlyanskaya, L. A., A. A. Tripolskiy, and T.A. Tsvetkova. 2014. “Crustal Velocity Structure Effects on the Results of Seismic Tomography of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (4):95-117. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i4.2014.116030.