Stepanova, I. E., and D. N. Rayevsky. 2014. “On Solving Reverse Problems of Geophysics Applying the Methods of the Theory of Dynamic Systems”. Geofizicheskiy Zhurnal 36 (3):118-31. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116058.