Starostenko, V. I., V. A. Kanevskiy, V. A. Entin, O. B. Gintov, S. I. Guskov, E. D. Morenkov, N. Blaser, V. Meskenight, and G. P. Lipp. 2012. “Navigational Features of Dove Flights in the Gravity Field of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (2):20-35. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116605.