Pustovitenko, B. G., V. E. Kulchitsky, and A. A. Pustovitenko. 2012. “Model of Seismic Hazard of the Northwestern Part of the Black Sea”. Geofizicheskiy Zhurnal 34 (5):87-101. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116665.