Dubovenko, Yu.I. 2010. “On the Solution of the Aleksidze Problem”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (6):235-38. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i6.2010.117469.