Utkin, V. I., and A. K. Yurkov. 2010. “The Behavior of Radon in the Preparation of Geodynamic Processes”. Geofizicheskiy Zhurnal 32 (1):122-33. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v32i1.2010.117574.