Geofizicheskiy Zhurnal, Team. 2017. “To the 60th Anniversary of Ivan Mikhaylovich Tsyfra”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (5):105-9. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133398.