Vladimirov, V. 2017. “Ivan Mikhaylovich Tsyfra: Two Anniversaries îf îne Years”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (5):110-12. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.133399.