Geofizicheskiy Zhurnal, Team. 2017. “Georgiy Trokhimovich Prodayvoda - 80 Years”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (6):201-5. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.133438.