Starostenko, V. I., A. V. Kendzera, and O. V. Legostaeva. 2018. “S. I. Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine on the Occasion of Centenaries of the Academy and Its President Boris Yevgeniyevich Paton”. Geofizicheskiy Zhurnal 40 (5):3-46. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i5.2018.147471.