Nikolaev, I. Yu., A. M. Kushnir, V. A. Ilyenko, and Yu. I. Nikolaev. 2019. “Electromagnetic Studies of the Western Part of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (3):120-33. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i3.2019.172433.