Pavlyuk, V.N., V.A. Entin, O.B. Gintov, and S.I. Guskov. 2019. “Prospects for the Exploration of Gold Deposits in the Golovanevsk Suture Zone of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 41 (5):87-104. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i5.2019.183632.