Burtiyev, R.Z., and V.Yu. Kardanets. 2020. “A Model of the Basic Components in the Seismic Vrancea Zone”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (1):76-85. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195474.