Senin, L., T. Senina, and M. Voskresenskiy. 2020. “Seismic Microzoning Method With Using Procedures by Spectrum Ratio H/V”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (4):120-32. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i4.2020.210676.