Yarotskyy, G.P., A.V. Nazarevych, and L.Ye. Nazarevych. 2020. “Seismotectonics of the Koryak Highland — One of Active Edge of the Continent of Eurasia”. Geofizicheskiy Zhurnal 42 (6):131-63. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222290.