Hlavatskyi, D.V., V.N. Stepanchuk, D.M. Kuzina, Ie.B. Poliachenko, V.V. Shpyra, T.V. Skarboviychuk, V.I. Yakukhno, and V.G. Bakhmutov. 2021. “Rock Magnetic and Palaeomagnetic Studies of Loess-Palaesol Sections — Lower Palaeolithic Sites Within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi)”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (1):3-37. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225539.