Shchyptsov О.A. 2021. “Digital Vector of Ukraine Development: Formation of National Industry of Oceanographic Geospatial Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (1):266-75. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v43i1.2021.225553.