Roganov, Yu. V., A. Stovas, and V. Yu. Roganov. 2021. “Computation of Velocities and Polarization Vectors in Weakly Anisotropic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (3):64-81. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236381.