Mykulyak, S. V., V. V. Kulich, and S. I. Skurativskyi. 2021. “On the Similarity of Shear Deformation of a Granular Massif and a Fragmented Medium in the Seismically Active Area”. Geofizicheskiy Zhurnal 43 (3):161-69. https://doi.org/10.24028/gzh.v43i3.236386.