Shyrkov, B.I., Burakhovich Т.К., and A.N. Kushnir. 2017. “Three-Dimensional Geoelectric Model of the Golovanevsk Suture Zones of the Ukrainian Shield”. Geofizicheskiy Zhurnal 39 (1):41-60. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i1.2017.94010.