Bakarzhiyeva, M. I., Marchenko, A. V., Rozyhan, T. V., Gadyatskaya, E. P. and Drukarenko, V. V. (2016) “Magnetic field and dike belts of eastern Azov block of the Ukrainian shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(2), pp. 19–34. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107763.