Kilifarska, N. A., Bakhmutov, V. G. and Melnyk, G. V. (2016) “Relationship of climate changes with geomagnetic field. P. 3. Northern and Southern hemispheres”, Geofizicheskiy Zhurnal, 38(3), pp. 52–71. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v38i3.2016.107779.