Kutas, V., Andrushchenko, Y. and Kalitova, I. (2014) “Industrial explosions and seismic activity of the Ukrainian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(6), pp. 165–172. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i6.2014.111055.