Korchin, V. (2015) “Low velocity zones of thermobaric origin in the crystalline crust”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(5), pp. 46–65. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i5.2015.111145.