Bakhmutov, V., Yelenskaya, M., Kadzyalko-Hofmokl, M., Polyachenko, E., Konstantinenko, L. and Zhilkovsky, P. (2015) “Paleomagnetic and rock magnetic study of Lower Devonian red beds from Podolia: remagnetization problems”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), pp. 62–82. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111326.