Danova, T. and Perelygin, B. (2015) “Application of wavelet analysis for updating Heinrich events age”, Geofizicheskiy Zhurnal, 37(1), pp. 165–175. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v37i1.2015.111334.