Sharov, N., Kulikov, V., Isanina, E., Drogitskaya, G. and Kazanskiy, V. (2013) “Deep structure and metallogeny of the North Onega synclinorium (Republic of Karelia, Russia): correlation of geological and seismic data”, Geofizicheskiy Zhurnal, 35(4), pp. 16–27. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111387.