Gonchar, V. (2013) “Model of localization of seismotectonic deformation of the Crimean orogen”., Geofizicheskiy Zhurnal, 35(4), pp. 170–175. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111435.