Sugak, V., Bormotov, V. and Parkhomenko, V. (2014) “Studies of anisotropy of dielectric permeability of soil rocks under pressure”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(5), pp. 118–127. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111572.