Anakhov, P. (2014) “Releasing of tectonic stresses by using microseismogenic phenomena”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(5), pp. 128–142. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111574.