Sharov, N. and Sviridenko, L. P. (2017) “Precambrian lithospheric evolution of the Fennoscandian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 39(5), pp. 47–62. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v39i5.2017.112341.