Shumlyanskaya, L. A., Tripolskiy, A. A. and Tsvetkova, T. (2014) “Crustal velocity structure effects on the results of seismic tomography of the Ukrainian Shield”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(4), pp. 95–117. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i4.2014.116030.