Polyachenko, E., Bakhmutov, V., Konstantinenko, L., Teyser-Elenska, M., Kadzyalko-Hofmokl’, M., Scarboviychuk, T. and Yakukhno, V. (2014) “New results of paleomagnetic studies of red-colored Silurian deposits”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(3), pp. 34–47. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116052.