Shuman, V. (2014) “On forecast and predictability of seismic process”, Geofizicheskiy Zhurnal, 36(3), pp. 48–71. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116053.