Starostenko, V. I., Kanevskiy, V. A., Entin, V. A., Gintov, O. B., Guskov, S. I., Morenkov, E. D., Blaser, N., Meskenight, V. and Lipp, G. P. (2012) “Navigational features of dove flights in the gravity field of Ukraine”, Geofizicheskiy Zhurnal, 34(2), pp. 20–35. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v34i2.2012.116605.