Gordienko, V. V., Gordienko, I. V., Zavgorodnaya, O. V., Logvinov, I. and Tarasov, V. N. (2011) “Evolution of the tectonosphere of the Volyn-Podolsk Plate”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(6), pp. 30–49. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i6.2011.116791.