Vakhnenko, V. O. (2011) “Modeling hysteresis behavior of sandstone under conditions of slow cyclic loading”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(4), pp. 153–158. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116906.