Gordienko, V. V. (2011) “Activation of the tectonosphere and hydrocarbon deposits”, Geofizicheskiy Zhurnal, 33(3), pp. 75–101. doi: 10.24028/gzh.0203-3100.v33i3.2011.116931.